Estatutos

CAPÍTULO I – A ASOCIACIÓN EN XERAL

Artigo 1. Denominación e natureza

Coa denominación de “ASOCIACIÓN DE PROFESIONAIS AMBIENTAIS GALICIA AMBIENTAL”, constitúese unha organización de natureza asociativa e sen ánimo de lucro, ao amparo do disposto no artigo 22 da Constitución Española, na Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación e demais lexislación aplicable.

Artigo 2. Personalidade e capacidade

A asociación constituida ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, podendo realizar todos aqueles actos que sexan precisos para cumprir o propósito para o que foi creada, suxeito ao estipulado no ordenamento xurídico.

Artigo 3. Domicilio

A asociación establece o seu domicilio social na Rúa Pazo do Río, Nº 15, localidade de Montrove, CP 15172 Concello de Oleiros, provincia de a Coruña.

Artigo 4. Ámbito de actuación

A área territorial na que a asociación desenvolverá as súas actividades principalmente é na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 5. Duración

A asociación constitúese por tempo indefinido e gobernaráse de acordo cos principios democráticos contidos no marco da Constitución e outras disposicións legais.

Artigo 6. Fins

A Asociación de profesionais ambientais – “GALICIA AMBIENTAL” nace co obxectivo de configurarse como punto de encontro e defensa dos intereses e actividades de profesionais independentes e/ou representantes de empresas, institucións, corporacións de dereito público, medios de comunicación, etc., que desenvolven a súa actividade profesional na área medioambiental, ostentando como fins:

6.1 De forma xeral

 1. Aglutinar a profesionais independentes e/ou representantes de empresas, institucións, corporacións de dereito público, medios de comunicación, etc., que desenvolven a súa actividade profesional na área medioambiental.
 2. A xestión e representación colectiva delegada polos seus membros, ante os poderes públicos e outros entes nacionais e internacionais, públicos e privados.
 3. Representar, defender e promocionar os intereses profesionais, sociais, económicos e culturais dos seus afiliados.
 4. De coordinación, unindo e apoiando os esforzos e iniciativas dos seus membros.
 5. Establecer orientacións xerais nas materias da súa competencia en canto afecten ao ámbito dos afiliados.
 6. Estudo e proposta de cantas medidas sexan oportunas para a mellor orientación, reestruturación, desenvolvemento e ordenación do sector ambiental en Galicia.
 7. Realizar labores de arbitraxe para dirimir diferenzas que se poidan producir entre os seus compoñentes, cando se solicite de mutuo acordo.
 8. Participar na regulación das cuestión refrentes ao perfeccionamento da confluencia do mercado, acceso á profesión, elaboración e aplicación de tarifas e eliminación das competencias ilícitas e desleais.
 9. Sinalar á Administración e aos seus afiliados as situación puntuais ou permanentes que afecten á economía ou ao bo funcionamento do sector.
 10. Comparecer en procesos xudiciais e/ou administrativos que a Xunta Directiva aprobe en defensa dos seus obxectivos sociais.
 11. Calquera outros considerados necesarios para a defensa dos lexítimos intereses dos seus membros.

6.2 De forma particular

 1. Configurar como instrumento de defensa dos intereses e actividades dos seus socios.
 2. O desenvolvemento de campañas de educación e sensibilización ambiental en diversas áreas ambientais: residuos, espazos naturais, loita contra incendios, etc.
 3. O coñecemento, divulgación e a posta en valor das boas prácticas ambientais de empresas, institucións ou persoas.
 4. A denuncia ante as administracións, púlicas e/ou a Administración de Xustiza, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, etc de prácticas ilegais ou lesivas co medioambiente no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, primordialmente, indistintamente de que a súa orixe teña relación con accións desenvoltas por persoas físicas, empresas, institucións, etc.
 5. Promover iniciativas lexislativas e regulamentarias no ámbito do seu obxectivo soial, así como formular alegacións a esas iniciativas. Os beneficios que se obteñan por calquera concepto destinaránse exclusivamente ao cumprimento destos fins, sen poder repartilos entre os asociados nin a outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

CAPÍTULO II – OS ASOCIADOS

Artigo 7. Requisitos

 

 1. Para adquirir a condición de asociado debe ser persoa física ou xurídica e ter interese no desenvolvemento dos fins da asociación.
 2. As persoas físicas deben ser maiores de idade ou menores emancipados con capacidade de obrar e non estar suxeitos á inhabilitación ou condición ilegal para o exercicio de dereito.
 3. Os menores de 14 anos non emancipados precisan do consentimento, documentalmente acreditado, das persoas que deban suplir a súa capacidade.
 4. As persoas xurídicas asociativas precisarán o acordo expreso da autoridade competente e a natureza institucional, ou o acordo do seu órgano recto.

Artigo 8. Clases de socios

Os socios da entidade poden ser das seguintes clases:

Socio colaborador: a función do socio colaborador é a de constituír dentro da Asociación un foro de empresas e entidades para analizar e compartir problemáticas comúns, manter contactos e establecer líneas de actuación coordinadas ante os novos retos. O socio colaborador malia que contribuirá de xeito significativo aos fins da Asociación, carecerá de voz e voto.

Socio de Número: profesionais, técnicos e/ou directivos de calquera ámbito do medio ambiente que desenvolvan a súa actividade profesional en empresas, institución ou organización sociais.

Socio Autónomo PYME: profesionais autónomos e/ou xerentes/administradores que prestan os seus servizos no ámbito medio ambiental. Terá, igualmente, tal consideración o socio que desenvolva o seu traballo nunha PYME do sector, da súa propiedade e xerencia, de menos de tres traballadores. A pertenza, como socio de número, á Asociación estará limitada a persoas físicas, non admitindo a asociación en tal condición a persoas xurídicas ou organización de tipo colectivo, que poderán colaborar nos fins da asociación coa figura de socio colaborador.

Artigo 8 bis. Ingreso e permanencia

O ingreso e permanencia na Asociación será voluntaria e en calquera momento os socios poderán deixar de pertencer á mesma, previa notificación á Xunta Directiva, cunha antelación non inferior a trinta días e unha vez cumpridas as obrigas que tivera pendentes.

No suposto de que a Xunta Directiva denegase a algún peticionario a solicitude de ingreso na Asociación, éste poderá formular recurso ordinario ante a Asamblea Xeral no prazo de quince días dende a notificación da resolución denegatoria da Xunta Directiva.

Artigo 9. Pérdida da condición de asociado

 1. A calidade de asociado ou membro pérdese:
 2. Voluntariamente, que entrará en vigor logo da presentación da renuncia por escrito á Xunta e dirixida ao secretario da asociación. A renuncia terá efecto a partires da data de presentación.
 3. A falta de pago das cotas que será efctiva demde a notifiación da resolución aprobada pola Xunta Directiva ao interesado.
 4. A persoa que perdeu a súa condición de asociado indicado no apartado anterior, pode rehabilitar como asociado se nun prazo de seis meses dende a notificación aboase as cotas pendentes de pago.
 5. O incumprimento destes estatutos ou os acordos validamente adoptados polos órganos da asociación, así como mediante a realización de accións que danan seriamente os intereses da asociación.
 6. No caso de falecemento da persoa ou a extinción da persoa xurídica.
 7. A expulsión de socios e asociados nos casos dos apartados b) e c) da parte anterior, acordaráa a Xunta Directiva, logo da audiencia ao interesado. O acordo de expulsión ratificaráse pola Asamblea Xeral Extraordinaria e en contra da resolución pode ser obxecto de recurso ante a xurisdición ordinaria.
 8. Os asociados poden causar baixa por renuncia voluntaria comunicada por escrito á Xunta Directiva, por incumprimento das obrigas que tiveran encomendadas e por expiración do mandato.

Artigo 10. Dereitos

 1. Os asociados teñen os seguintes dereitos:
 2. Participar nas actividades da asociación.
 3. Ser electores e elixibles para os cargos nos órganos de goberno.
 4. Participar nas Asembleas con voz e voto.
 5. Recibir información sobre a composición dos órganos de goberno e representación da asociación, do seu estado de conta e o desenvolvemento da súa actividade.
 6. O acceso á documentación da asociación a través dos órganos de representación.
 7. A ser ouvido con carácter previo á adopción de medidas disciplinares contra eles e ser informado dos feitos que den lugar ás medidas e debendo motivarse o acordo que, no seu caso, lle impoña a sanción.
 8. Impugnar os acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á lei ou aos estatutos.
 9. Non poderán exercer o dereito de sufraxio activo e pasivo os asociados que non estén ao día no pago das cotas sociais.
 10. Os asociados de honra non interveñen na dirección da asociación nin nos órganos de representación pero, poderán asistir ás asembleas con voz, pero sen voto.

Artigo 11. Obrigas

As obrigas dos asociados son:

 1. Cumprir con estes estatutos e os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e representación da asociación.
 2. Pagar as cotas de acordo cos estatuos establecidos.
 3. Desempeñar as obrigas inherentes aos cargos para os que foron elixidos.
 4. Asistir ás asembleas e outros eventos organizados pola asociación.

CAPÍTULO III – ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN

Artigo 12. Organización da asociación

Os órganos de goberno e representación da asociación son a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, que adoptarán os seus acordos de conformidade co principio de maioría ou de democracia interna.

Artigo 13. Asemblea Xeral

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da asociación e compónse de todos os asociados.

Artigo 14. Reunións: clases e convocatoria

 1. As reunión da Asemblea Xeral poderán er ordinarias ou extraordinarias.

Unha reunión ordinaria levaráse a cabo ao menos unha vez ao ano dentro dos seis meses seguintes ao peche do exercicio.

As sesión extraordinarias celebraránse cando as circunstancias o aconsellen, cantas veces o acorde a Xunta Directiva ou cando o solicite por escrito o 10% dos asociados.

 1. As convocatorias faránse por escrito, indicando o lugar, data e hora da reunión e a orde do día. Entre a publicación ou notificación da convocatoria e a data da celebración da asemblea en primeira convocatoria deberá pasar polo menos un prazo de quince días naturais.
 2. A documentación e a información sobre os asuntos comprendidos na orde do día, estarán a disposición dos asociados na secretaría da asociación, con polo menos quince días naturais á celebración da Asemblea.

Artigo 15. Constitución e quórum de convocatoria

As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas sempre que concorran un terzo dos asociados presentes ou representados, na primeira convocatoria, ou trasncorrida media hora, en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes con dereito a voto. En todo caso, terán que estar presentes as persoas que ostentan a presidencia e a secretaría ou persoas que as substitúan.

Artigo 16. Facultades da Asemblea Xeral ordinaria

Serán competencias da Asemblea Xeral ordinaria:

 1. Examinar e aprobar as contas e balances do ano anterior.
 2. Aprobar os presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio e o plan de negocio.
 3. Considerar e aprobar as cotas dos asociados coa proposta da Xunta Directiva.
 4. Elixir e cesar as persoas membros da Xunta Directiva.
 5. Aprobar a incorporación ou separación a unha federación.
 6. Solicitar a declaración de utilidade pública da asociación.
 7. Aprobar o regulamento de réxime interno da asociación.

Artigo 17. Facultades da Asemblea Xeral Extraordinaria

Serán competencias da Asemblea Xeral extraordinaria:

 1. Modificar os estatutos da sociedade, incluíndo o cambio de dirección.
 2. Decidir a disolución da asociación e nomear as persoas liquidadoras.
 3. As que, sendo competencia da Asemblea Xeral ordinaria, por razón de urxencia ou necesidade no poidan esperar a súa convocatoria.
 4. Todas as non conferidas expresamente na Asemblea Xeral ou a Xunta Ordinaria.

Artigo 18. Adopción de acordos

As resolución da Asemblea Xeral aprobaránse por mayoría simple dos presentes ou representados cando os votos afirmativos superen aos negativos, non sendo computables a estes efectos os votos nulos, en branco ou abstencións.

Será necesaria a maioría absoluta dos votos emitidos, que resultará cando os votos afirmativos superen a metade dos presentes ou representados, para adoptar as seguintes resolucións:

 1. O nomeamento dos membros da Xunta Directiva.
 2. Acordo para formar federacións e para unirse ou seprarase delas.
 3. Disolución da asociación.
 4. A modificación dos estatutos, incluíndo o cambio de domicilio social.
 5. Disposición ou transferencia de bens.
 6. A remuneración das persoas que integra os órganos de goberno e representación.

As resolución adoptadas de conformidade co disposto anteriormente obrigarán a todos os asociados, inclusive aos non asistentes.

Artigo 19. A Xunta Directiva: composición

A Xunta Directiva é o órgano de representación que xestiona e representa os intereses da asociación de acordo coas disposicións e directivas da Asemblea Xeral.

Constará de: Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesoureiro/a, e vogais designados pola Asemblea Xeral entre oas asociados maiores de idade, en pleno exercicio dos seus dereitos civís que non estean incursos en motivos de incompatibilidade legalmente establecidos.

A duración do seu mandato é de dous anos e pode ser obxecto de sucesivas reeleccións.

Os cargos que compoñen a Xunta Directiva desempregarános de balde, sen perxuízo do dereito ao reembolso dos gastos xustificados e que poidan incorrer polos actos relacionados coa asociación.

Os cargos da Xunta Directiva cesarán nas súas funcións por:

 1. A morte ou declaración de falecemento da persoa física ou a extinción da persoa xurídica.
 2. Incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade, conforme o establecido no ordenamento xurídico.
 3. Resolución xudicial.
 4. Renuncia voluntaria.
 5. Pérdida da condición de asociado.
 6. O incumprimento das obrigas que tiveran encomendadas.
 7. Durante a duración do mandato. Neste caso e polo tanto non se procederá á elección da nova Xunta Directiva, que continuará en funcións ata o nomeamento de novos membros.

De se produciren vacantes na Xunta Directiva, estas asumiránse transitoriamente polos restantes membros ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral.

Artigo 20. Reunións e acordos

 1. A Xunta Directiva convocaráse polo Presidente, por propia iniciativa ou a petición de calquera dos seus compoñentes.
 2. Para ser validamente constituída deben estar presentes a metade máis un dos seus membros e, en calquera caso, o presidente/a e o secretario/a ou as persoas que os substitúan.
 3. Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos, teñen que ser adoptados pola maioría de votos dos asistentes. Os empates resolveránse mediante o voto de calidade do/a Presidente/a.

Artigo 21. Facultades da Xunta Directiva

A Xunta Directiva terá as seguintes facultades:

 1. Programar e dirixir as actividades da asociación.
 2. Levar a xestión administrativa e económica da asociación.
 3. Aplicar as resolucións da Asemblea.
 4. Someter á aprobación da Asemblea Xeral o presuposto anual de ingresos e gastos, así como o estado das finanzas do ano anterior.
 5. Convocar e fixar datas das Asembleas.
 6. Proporlle á Asemblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias para os asociados.
 7. Designar as comisións de traballo ou seccións que poidan ser precisas para o bo funcionamento da asociación.
 8. Ditar as regras internas de organización e exercer cantas función non estean asignadas expresamente á Asemblea Xeral.
 9. Resolver as solicitudes de ingreso de asociados/as.
 10. Propor o plan de actividades da asociación á Asemblea Xeral para a súa aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas.
 11. Resolver os procedementos disciplinarios que instrúan.

Artigo 22. Obrigas documentais

A asociación terá os seguintes documentos, que estarán a disposición de todos os asociados:

 1. Unha lista actualizada de socios e asociados.
 2. Documentación contable que permita obter a fiel imaxe dos activos, do resultado e a situación das finanzas da entidade, así como tamén as actividades realizadas. Esta contabilidade levaráse conforme coa normativa específica que resulte da aplicación.
 3. Inventario dos seus bens.
 4. Libro de actas das reunións dos seus órganos de goberno e representación.

Artigo 23. Presidente/a

A persoa que ostente a presidencia terá as seguintes atribucións:

 1. Representar a asociación legalmente ante calquera organismo público ou privado.
 2. Convocar e presidir as sesión da Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, para dirixir as deliberacións de ámbolos dous, e decidir con voto de calidade no caso de empate de voto.
 3. Ordenar a aplicación das resolucións adoptadas pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.
 4. Ordenar os pagos acordados validamente.
 5. Asignar rexistros, certificados, pagos e outros documentos da asociación xunto coa persoa que leva a cabo a secretaría ou membro da Xunta Directiva que poida exercer a redacción do documento en cuestión.

Artigo 24. Vicepresidente/a

A persoa que ocupe a vicepresidencia realizará as función da presidencia no caso de ausencia ou enfermidade, e tamén pode actuar en nome da asociación nos supostos acordados pola Xunta Directiva ou a Asemblea Xeral.

Artgo 25. Secretario/a

A persoa que ocupe a secretaría terá as seguintes atribucións:

 1. Procesar as solicitudes de ingreso na asociación e formalizar as inscricións de alta e baixa dos asociados.
 2. Dirixir as actividades sociais e a administración da asociación.
 3. A formalización das solicitudes de reunión por orde da presidencia e escribir os procedementos correspondentes.
 4. A emisión dos certificados dos acordos co vito bo do Presidente/a, así como emitir informes tamén.
 5. Preparar un inventario dos activos da asociación.
 6. Custodia do arquivo dos libros e documentos da asociación.
 7. Cumprir con todas as obrigas documentais nos termos que legalmente corresponda.

A persoa que posúa a secretaría, en caso de ausencia ou enfermidade, substituirase por outro membro da Xunta Directiva designado pola persoa que exerza a Presidencia.

Artigo 26. Tesoureiro/a

A persoa que ocupe a tesourería terá as seguintes atribucións:

 1. Recoller e custodiar os fondos pertencentes á Asociación, custodialos e invertilos na forma acordada pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.
 2. Intervir coa súa sinatura todos os documentos de cobro e pagos coa aprobación e conformidade da Presidencia.
 3. Cumprir coas ordes emitidas pola persoa que exerce a Presidencia.
 4. Elaboración dos proxectos de presuposto para a súa aprobación.
 5. Levar os libros de contabilidade da asociación e elaborar as contas anuais para a súa aprobación pola Asemblea.
 6. Calquera outras funcións propias de tesourería como a responsabilidade de xestión económica e de finanzas da asociación.

Artigo 27. Vogais

Os outros membros da Xunta Directiva terán as obrigas propias do seu cargo, e calquera outras que lles sexan encomendadas, como a execución de programas e estudos en xeral ou en áreas específicas de operación.

CAPÍTULO IV – SISTEMA ECONÓMICO

Artigo 28. Patrimonio inicial

A asociación no momento de comezar as súas actividades conta cun patrimonio de mil cincocentos euros (aportados polos socios contituíntes en concepto de cota de entrada). O peche do exercicio económico coincidirá co ano natural, e levaráse a cabo o 31 de decembro de cada ano.

Artigo 29. Recursos económicos

A asociación manterá os seguintes recursos:

 1. A afiliación á Asociación leva consigo a obriga de pagar a cota mensual que estea establecida no momento da incorporación, que neste intre fíxase en 20 euros mensuais para os socios de número e 60 euros para os socios autónomos – xerente PYME, así como unha cota inicial de 100 euros, en ámbolos dous casos, sen perxuízo das que se poidan establecer no futuro para o desenvolvemento ou sustento dos fins da Asociación. A cota de incorporación cederá, ao igual que as mensuais, ao patrimonio da Asociación.
 2. As cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e estean aprobadas pola Asemblea Xeral.
 3. As donacións ou subvencións que poidan proporcionar os organismos públicos, entidades privadas ou particulares.
 4. Os ingresos que poidan recibirse polo desenvolvemento das actividades da asociación e/ou convenios con institucións públicas ou privadas.
 5. Calquera outro ingreso permitido pola normativa vixente para as actividades non lucrativas.

Artigo 30. Contas anuais

 1. Anualmente, con referencia ao último día do exercicio económico, elaboraránse as contas anuais, expresivas da situación contable e patrimonial da asociación, así como un informe das actividades realizadas. Esta documentación estará a disposición dos asociados, por un período non inferior a 15 días no caso de prescición para a súa aprobación na Asemblea.
 2. A Xunta Directiva levará os correspondentes libros de contabilidade, que permitan obter unha imaxe real dos activos, o resultado e a situación das finanzas da asociación.

Artigo 31. Destino de ingresos a fins da asociación

Como entidade sen ánimo de lucro, os beneficios derivados das actividades económicas, incluíndo a prestación de servizos, destinaránse exclusivamente ao cumprimento dos fins da asociación. En ningún caso, estes beneficios poderán ser distribuídos entre os asociados.

CAPÍTULO V – O REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

Artigo 32. Regulamento de réxime interno

Polo acordo da Asemblea Xeral pode aprobarse un regulamento de réxime interno, que desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nestes estatutos.

O funcionamento interno da asociación estará sometido ao ordenamento xurisdicional civil.

CAPÍTULO VI – DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DA ASOCIACIÓN

Artigo 33. Disolución

A asociación disolveráse polas seguintes razóns:

 1. Por acordo adoptado pola maioría cualificada na Asemblea Xeral Extraordinaria.
 2. Por razóns determinadas no artigo 39 do Código Civil.
 3. Por sentenza xudicial firme.
 4. Por outras causas determinadas nestes estatutos.

Artigo 34. Liquidación

 1. Acordada a disolución da Asociación, ábrese un período de liquidación, ata o final do cal a entidade conservará a súa personalidade xurídica.
 2. Os membros da Xunta Directiva no momento da disolución convértense en liquidadores, agás designación expresa de liquidadores pola Asemblea Xeral ou pola autoridade competente.
 3. Corresponde aos liquidadores:
 4. Asegurar a integridade dos activos da asociación.
 5. Completar as operacións pendentes e realizar as novas necesarias para a liquidación.
 6. Cobrar os créditos das Asociación.
 7. Liquidación dos activos e pagar aos acredores.
 8. Destinar o haber resultante da liquidación para os fins establecidos no acordo de disolución ou nos estatutos, que non disvirtúen a súa natureza non lucrativa.
 9. Solicitar a baixa da asociación e a cancelación de asentos rexistrais.
 10. A solicitude de inscrición da disolución da asociación no rexistro acompañaráse polo recibo que confirme o destino dos productos resultantes da liquidación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

 1. En todo canto non esté previsto nos presentes estatutos aplicaráse a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación e demais disposicións complementarias.
 2. O Presidente convocará polo menos unha Xunta Xeral Anual, para a ratificación formal de entrada de novos socios, ou ben poderá acordar a súa inscripción provisional en reunión formal da Xunta Directiva, sempre e cando se acredite a función profesional do solicitante e a súa incorporación sexa aceptada por unanimidade da Xunta Directiva.
 3. O DIRECTOR OU XERENTE

A Xunta Directiva poderá designar a un Director ou Xerente da Asociación, por contrato ou asistencia técnica, determinando as súas funcións e facultades, cargo que será remunerado en conformidade coa lexislación aplicable e previa aprobación por unha unanimidade da Xunta Directiva. Ao proceso de selección poderá concorrer calquera profesional, con experiencia en análogas funcións, incluso se este fose socio desta, sempre e cando a Xunta Directiva determine a non existencia de conflicto de intereses con outros asociados.

 1. Establécese un prazo dun ano, desde o rexistro da mesma, para a celebración da Asemblea Xeral Extraordinaria e elección da nova Xunta Directiva, á que poderán optar por medio de candidatura aberta a cada cargo ou función delegada, todos os socios admitidos pola Xunta Directiva e logo de formalizar a súa solicitude de incorporación e realizar o pago da cota de ingreso e mensuais ata a data.

DESCARGAR ESTATUTOS EN FORMATO PDF