Utilizamos cookies para mellorar a experiencia do usuario e analizar o tráfico do sitio web.

Preferencias

Cando visita calquera sitio web, pode almacenar ou recuperar información a través do seu navegador, xeralmente en forma de cookies. Dado que respectamos o seu dereito á privacidade, pode optar por non permitir a recompilación de datos de certos tipos de servizos. Con todo, non permitir estes servizos pode afectar a súa experiencia.


Modificación da UE na Protección de Traballadores ante o Amianto: Melloras Substanciais nas Condicións Laborais

Nunha decisión crucial para a seguridade e saúde dos traballadores na Unión Europea, o Parlamento Europeo e o Consello da Unión Europea han aprobado a Directiva (UE) 2023/2668, que modifica á Directiva anterior 2009/148/CE sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao amianto durante o traballo. A nova lexislación marca un paso significativo cara á mellora das medidas de seguridade en contornas laborais expostas a este perigoso axente carcinógeno.

Unha das principais melloras introducidas é a revisión do valor límite de exposición profesional ao amianto. A nova lexislación establece límites máis estritos para protexer a saúde dos traballadores, reducindo ao mínimo a exposición a esta substancia coñecida polos seus perigos carcinogénicos. Este cambio marca un fito na priorización da seguridade e benestar dos empregados que poderían estar expostos a este material en diversas ocupacións.

A Directiva recoñece que o amianto segue sendo un axente carcinógeno extremadamente perigoso que afecta a varios sectores económicos. Destácase que o amianto é a principal causa de cancro profesional na Unión Europea, con ata un 78% de casos asociados á exposición ao amianto. A nova normativa aplicarase a todas as actividades nas que os traballadores estean expostos ao po de amianto ou de materiais que o conteñan.

Outro aspecto crucial da reforma é a obrigación de realizar análises exhaustivas da presenza de amianto antes de levar a cabo demolicións ou outras actividades que poidan liberar fibras de amianto no ambiente. Esta medida preventiva ten como obxectivo salvagardar tanto aos traballadores como ao público en xeral, asegurando que as operacións de demolición leven a cabo de maneira segura e controlada.

Recoñécese ademais a existencia de exposicións ao amianto que non resultan da súa manipulación activa, como a exposición pasiva e de segundo grao. A Directiva establece requisitos específicos para avaliar e previr estes tipos de exposición, asegurando que os empresarios realicen unha avaliación exhaustiva de todos os riscos no lugar de traballo.

A directiva revisada tamén inclúe disposicións para fortalecer a formación e concienciación dos traballadores sobre os riscos asociados co amianto, así como medidas específicas para garantir unha atención médica adecuada e un seguimento regular da saúde daqueles expostos a este material.

A nova lexislación tamén destaca que certos tipos de exposición ao amianto, incluída a exposición de segundo grao, representan un risco especial para as mulleres. Faise fincapé na necesidade de considerar as diferenzas de xénero na exposición ao amianto para previr e detectar mellor as enfermidades relacionadas.

Expertos en saúde laboral e seguridade no traballo eloxiaron estas melloras como un paso esencial cara á prevención de enfermidades relacionadas co amianto e a protección dos dereitos fundamentais dos traballadores. A UE, ao liderar estas reformas, demostra o seu compromiso continuo coa seguridade e saúde dos empregados en toda a rexión.

Percíbese ademais un novo enfoque na eliminación segura do amianto, dándolle prioridade á retirada e eliminación seguras dos materiais que conteñen amianto, especialmente no contexto da renovación de edificios e a transición ecolóxica.

Finalmente, recoñécese a necesidade de proporcionar apoio técnico aos empresarios, especialmente ás pequenas e medianas empresas, para implementar a Directiva de maneira efectiva. A Comisión encargarase de elaborar e publicar directrices para facilitar a aplicación da nova normativa.

A Directiva orixinal de 2009 tiña como obxectivo establecer un nivel uniforme de protección para os traballadores en toda a Unión Europea contra os riscos asociados coa exposición ao amianto durante o traballo. Con todo, cos avances científicos e tecnolóxicos, recoñeceuse a necesidade de actualizar e fortalecer estas medidas para adaptarse ás novas realidades e garantir unha protección máis efectiva. Desta maneira, limítanse as excepcións a certas disposicións da Directiva orixinal, especialmente no que respecta á exposición esporádica e de pouca intensidade, recoñecendo a gravidade do amianto como carcinógeno sen limiar.

Comparte esta noticia