Utilizamos cookies para mellorar a experiencia do usuario e analizar o tráfico do sitio web.

Preferencias

Cando visita calquera sitio web, pode almacenar ou recuperar información a través do seu navegador, xeralmente en forma de cookies. Dado que respectamos o seu dereito á privacidade, pode optar por non permitir a recompilación de datos de certos tipos de servizos. Con todo, non permitir estes servizos pode afectar a súa experiencia.


ADEGA aproveita o Día Internacional da biodiversidade para levar ao Parlamento Europeo a problemática Rede Natura galega

Con motivo do Día Internacional da biodiversidade proposto pola ONU para este luns 22 de maio, a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo ha acollido durante esta semana unha audición para avaliar o estado da aplicación dos Directiva Hábitats. Polo que ADEGA aproveitou a ocasión para expoñer o caso da Rede Natura galega ao Parlamento. Esta está a ter unha deficiente planificación e deixamento por parte da administración competente, polo que esperan que o Parlamento poida facer algo respecto diso.

Para a celebración deste día, a ONU propuxo o lema «Do acordo á acción: reconstruír a biodiversidade». Nestes momentos os ecosistemas están a sufrir e é importante que todos axudemos a garantir a súa continuidade para poder abastecernos dos servizos básicos que podemos obter deles como son a auga e os alimentos. É por iso polo que se crearon unha serie de acordos internacionais como o Convenio sobre a Diversidade Biolóxica en 2022 en Montreal ou o das Directivas de Hábitats e Aves a nivel europeo.

Pero a creación destes acordos non sempre é unha solución efectiva xa que estes poden ser incumpridos e a miúdo ignorados como é o caso do estado da Rede Natura 2000 en Galicia. Dita Rede Natura fíxose efectiva no ano 2004, mandándose a proposta á Comisión Europea en 2003, mediante o Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaraban determinados Espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN).

Finalmente, devandito decreto dotou de rango legal á proposta na que estipulaba que Galicia abarcaba 59 lugares, 4 na Rexión Mediterránea e 49 na Rexión Atlántica, aos que hai que engadir 6 lugares máis adscritos as dúas unidades bioxeográficas e 14 ZEPAs. No seu conxunto as áreas designadas para formar parte da Rede Natura 2000 galega alcanzaban 374.434,8 hectáreas, un 11,87% do territorio.

Se comparamos o caso de Galicia co resto das comunidades autónomas, esta é, excepto Melilla, a que ten menor proporción de superficie en Rede Natura 2000. Segundo o Convenio sobre a Diversidade Biolóxica (Metas de Aichi), os valores de referencia establecidos non poden ser menores do 18%, polo que no caso galego estaríase a incumprir. En comparación, as porcentaxes do resto de comunidades supera o 20%, como ocorre nos casos do País Vasco cun 20%; Asturias cun 28,87%, a cal ten unha menor densidade bioxeográfica que Galicia; ou Castela e León cun 26,13%. E non foi ata o ano 2014 que se oficializou a proposta de Rede Natura 2000 galega, a través do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran Zonas Especiais de Conservación (ZEC) os lugares de importancia comunitaria de Galicia e apróbase o Plano Director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Por toda esta problemática en Galicia, ADEGA vai denunciar as anomalías do caso galego na Rede Natura 2000 e os defectos da aplicación da Directiva de Hábitats e Aves en Comisión de Peticións do Parlamento Europeo. Van expoñer que: «Temos unha Rede Natura 2000 infrarrepresentada con respecto aos hábitats e especies dos Anexos I e II da Directiva 92/43CEE. Alén disto, as ferramentas de xestión (Plano director) non só non garanten a viabilidade e a coherencia da Rede Natura 2000 galega, senón que incumpren as decisións da propia Comisión Europea. E mentres, o desenvolvemento eólico, mineiro, das infraestruturas etc. continúa a executarse sobre espazos susceptibles de incorporarse á rede de protección da biodiversidade, derramando as potencialidades que os servizos ecosistémicos que acubillan prestan á sociedade».

E finalizan: «Se queremos preservar a biodiversidade como reclama a ONU, é urxente pasar á acción e ampliar a Rede Natura 2000 galega, alén dotado de instrumentos verdadeiramente efectivos. Faise urxente en consecuencia, como lle imos a reclamar á Comisión, que para evitar que continúe a política de feitos consumados, decrétese unha moratoria para os desenvolvementos sectoriais que afecten as áreas potenciais de ampliación, mentres non culmine ese proceso».

Comparte esta noticia