Saltear al contenido principal
Ríos Con Vida Denuncia Os Vertidos Ao Río Brexa Por Parte Da Depuradora De Carral

Ríos con Vida denuncia os vertidos ao Río Brexa por parte da depuradora de Carral

Mark Adkinson, presidente en Galicia de AEMS-Ríos con Vida (ONG de ámbito estatal, sen ánimo de lucro e declarada de Utilidade Pública que se dedica á conservación e restauración dos ríos, ademais de promover unha xestión sostible dos recursos piscícolas fluviais) formula unha denuncia debido a diversos feitos relacionados coa depuradora de Carral. A organización expresa que dende o ano 2004 esta depuradora verte semanalmente sen control e sen os permisos oportunos vertidos fétidos ao Río Brexa (afluente do Mero), que abastece a Galicia de auga potable. Como consecuencia, o río atópase “nun estado lamentable” e desprende cheiros “pouco hixiénicos”. Malia o coñecemento da problemática por parte do Concello e o recibimento de axudas, aínda “se verte descontroladamente causando un impacto ambiental e sanitario tremendo”. Ademais, deixáronse de ver nutrias na zona e o río aparece cun estado morto e sen vida.

 

Segundo o artigo 97 do texto Refundido da Lei de Augas (RD Lexislativo 1/2001), queda prohibida con carácter xeral e, sen prexuízo do disposto no artigo 100, toda actividade susceptible de provocar a contaminación ou degradación do dominio público hidráulico e en particular acumular residuos sólidos, escombros ou substancias que constitúan ou poidan constituír un perigo de contaminación das augas ou da súa contorna; efectuar accións sobre o medio físico ou biolóxico afectando á auga que constitúan unha degradación do ecosistema; e o exercicio de actividades dentro dos perímetros de protección, fixados nos Plans Hidrolóxicos, cando constitúan un perigo de contaminación do Dominio Público Hidráulico.

 

O artigo 116.3 recolle como “accións constitutivas de infracción” as accións que causen danos aos bens de dominio público hidráulico e ás obras hidráulicas; a execución sen a debida autorización administrativa de obras, traballos, sembras ou plantacións nos cauces públicos ou nas zonas suxeitas legalmente a algún tipo de limitación no seu destino ou uso; e os vertidos que poidan deteriorar a calidade da auga ou as condicións de de desaugadoiro do cauce receptor, efectuados sen contar coa autorización correspondente.

 

É importante destacar que o Río Brexa conta coa protección da Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos (BOE de 19 de agosto de 2006). Coma todo río, atópase protexido no artigo 21 da Lei 42/2007 de patrimonio natural e biodiversidade, onde as Aministracións preveran mecanismos para lograr a conectividade ecolóxica do territorio, establecendo ou reestablecendo corredores. Para conseguilo, outorgarase un papel prioritario aos cursos fluviais e outros elementos do territorio ou que actúan como puntos de enlace con independencia de que teñan a condición de espazos naturais protexidos. Estas normas desenvólvanse no artigo 315 do Regulamento do Dominio Público Hidráulico.

 

A organización cre que con estes feitos conculcáronse o principio de “non deterioro” da Directiva Marco da Auga 60/2000/CE, así como do texto Refundido da Lei de Augas aprobado polo RD Lexislativo 1/2001 (art. 98), xunto coas normas sectoriais xa indicadas, coa fin de completar a remisión penal en branco do tipo penal deste delito ambiental. Por todo o anterior comentado, o presidente en Galicia da organización pide á Fiscalía que teña por presentado este escrito e se digne a admitir todo o exposto e que se practiquen as dilixencias propostas. Ademais, pide que se continúe a instrucción do procedemento polos seus propios trámites ata a súa conclusión e remisión ao Tribunal competente para o seu axuizamento.

 

Volver arriba